ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИОМАСАТА

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИОМАСАТА
Написано от vladi
Четвъртък, 13 Октомври 2011 13:38
ПДФ Печат Е-мейл

Биомасата е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята, която представлява слънчева енергия, съхранявана под химическа форма в растителните и животинските тъкан. Тя осигурява не само храна, но и енергия, строителни материали, хартия, платове, лекарства и химически вещества. Използва се като източник на енергия още от откриването на огъня. В днешни дни горивата от биомаса намират най-разнообразно приложение: от отопляването на сгради до зареждането на автомобили и захранването на компютрите.

Биомасата е един от най-мощните природни акумулатори на слънчева енергия. Общият потенциал се формира от количеството слънчева енергия, която се преобразува чрез фотосинтеза в растителния свят. Погълнатата при този процес слънчева енергия е акумулирана енергия, която при подходящи условия се освобождава във вид на топлинна енергия (горене, гниене). Общо за земната повърхност този процес се осъществява с интензивност 0.26 W/m2. Тази интензивност е различна за сушата и океаните. Върху сушата тя е значително по-висока (средно 0.52 W/m2). Акумулираната на сушата биомаса е 99.9% от общата биомаса на земята.

Биомасата включва всички органични материали синтезирани от растенията (включително водораслите), дърветата и семената и са специфична форма на акумулирана слънчева енергия посредством фотосинтеза. Енергията от биомаса или биоенергията се явява трансформация на биомасата в подходяща форма на енергията, като топлина, електрическа енергия или течни горива.

Общата биомаса в биосферата се оценява на 2,4х1012тона. От цялото количество, на растенията се падат 97 %, а на животните 3 %. Растителната биомаса се нарича фитомаса, а животинската – зоомаса.

Като един от основните видове възобновяеми енергийни източници, към биомасата се включват всички органични продукти получени директно или индиректно от растителния свят (дървесина, тревисти растения, водорасли, микроскопични растителни видове) и всички отпадъци от тяхната употреба. Към биомасата се отнасят и отпадните органични продукти от животинския свят, както и всички органичните отпадъци от дейността на човека – производство, бит, култура.

На земята съществува и определено количество „мъртва“ органична маса в различни стадии на преобразуване, която се разглежда като невъзобновяем ресурс от органични горива. Тези запаси не са големи. Те са резултат на биохимични превръщания които се извършват с много ниска скорост. Срока за образуването на органичните горива в земните недра е 0.5 до 500 милиона години. При темповете с които се изразходват в момента, те са практически невъзобновими, още повече, че условията на земята сега са променени до такава степен, че практически процеси на образуване на органични горива в земните недра не се съществуват. За разлика от „мъртвата“ органична маса в земните недра, свежата биомаса, създавана в природата непрекъснато, е възобновяем енергиен ресурс. Използването й като енергиен източник, обаче е свързано с използване на значително по-сложни технологични системи отколкото конвенционалните органични горива. Тази енергийна маса не е подготвена за непосредствено оползотворяване. Поради това, изкопаемите органични горива все още се използват в много по-големи мащаби, въпреки че от свежата биомаса могат да се получат всички компоненти, които се получават от органичните горива.

Съществува голямо разнообразие от видове биомаса, но тези които представляват интерес от гледна точка на използването им за енергийни цели са:

  • Дървесината (дърва за огрев, отпадна дървесина от горското стопанство и горскостопанските работи и др.);
  • Енергийните култури:

- бързо растящи дървесни видове – върбови, тополови, пауловния и др.

Последно променен на Понеделник, 17 Октомври 2011 10:52