Правна рамка

Правна рамка


ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници(ЗЕВИ) 

Преференциални цени за изкупуване на електроенергия произведена от биомаса

Р Е Ш Е Н И Е № Ц – 35 от 27.10.2011г.на ДКЕВР относно определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци