Цели

Цели

  • Да подпомага развитието на сектора на оползотворяване на биомасата и другите възобновяеми енергийни източници
  • Да обедини и представлява различни физически, юридически лица, експерти, които пряко и косвено са свързани със сектора за оползотворяване на биомасата и другите възобновяеми енергийни източници
  • Да представлява и защитава интересите на своите членове пред общински и държавни институции в България и чужбина
  • Да развива публична дейност с цел популяризиране и по-добро разбиране на проблематиката свързана с оползотворяване на биомасата и другите възобновяеми енергийни източници
  • Да участва конструктивно в обсъждането и формирането на национални и регионални политики - свързани с развитието на проекти за биомаса и веи ; в подготовката на нормативни документи; в разработването на програми за развитие, независими експертизи и експертни оценки
  • Да организира прояви, срещи, семинари, конференции и форуми свързани с популяризирането и развитието на сектора свързан с оползотворяване на биомасата и другите възобновяеми енергийни източници
  • Да подпомага държавните институци при формирането на политики свързани с развитието на сектора за оползотворяване на биомасата и другите възобновяеми енергийни източници
  • Сдружението реализира своите цели чрез информационна дейност за популяризиране на идеите и целите си и работи самостоятелно или в сътрудничество със сродни организации и лица за осъществяването им.